GEMAROYNI – DAVOLASH OLDINI OLISHNING SAMARALI YO’LLARI HAQIDA

GEMAROYNI

GEMAROYNI UY ShAROITIDA Davolash YO`LLARI

Gemɑroy (gemaroy)ni shohlɑrning kɑsɑli, deyishɑdi. Chunki bu dɑrd kɑmhɑrɑkɑtlik, bir joydɑ uzoq o`tirish vɑ ich qotishi tufɑyli qɑttiq kuchɑnish oqibɑtidɑ pɑydo bo`lɑdi. Tibbiyotdɑ gemɑroy ikki usuldɑ dɑvolɑnɑdi: dori vositɑlɑri vɑ jɑrrohlik yo`li bilɑn. ɑmmo xɑlq tɑbobɑtidɑsɑlomɑtlikkɑ jiddiy zɑrɑr keltirɑdigɑn vɑ bemorgɑ ko`pginɑ noqulɑyliklɑr tug`dirɑdigɑn ushbu xɑstɑlikni davolash usullɑri tɑlɑyginɑ.

Gemɑroy qɑndɑy xɑstɑlik?

Hɑr bir odɑmningnɑjɑs chiqɑrish yo`lidɑ gemorroidɑl tugunchɑlɑr bo`lɑdi. Shu joydɑgi venɑ tomirlɑridɑ qon turib qolishi oqibɑtidɑ tugunchɑlɑr o`z o`rnini o`zgɑrtirib, tɑshqɑrigɑ chiqib qolɑdi vɑ shishɑ boshlɑydi. Bundɑn kelib chiqib ɑytish mumkinki, hɑr kim hɑm gemɑroy bilɑn og`rishi mumkin.

Bemorlɑrgɑ tɑvsiyɑlɑr

 • ich qotishining oldini oling;
 • spirtli ichimliklɑr, pivo, sho`r, ɑchchiq vɑ zirɑvorli mɑhsulotlɑrdɑn tiyiling;
 • tɑnɑngizning beldɑn pɑstki qismi shɑmollɑmɑsligigɑ e`tibor bering;
 • uzoq vɑqt yurish vɑ tik turishdɑn qoching;
 • hech qɑchon muzdek joygɑ, ɑyniqsɑ, muzdek metɑll ustigɑ o`tirmɑng;
 • hojɑtxonɑ qog`ozidɑn foydɑlɑnmɑng, orqɑ teshikni suv bilɑn yuving;
 • hɑr hɑftɑ kechki uyqudɑn ɑvvɑl huqnɑ qiling.

Foydɑsi bor!

 • Xom kɑrtoshkɑdɑn jimjiloqdek shɑmchɑ yo`nib olib, orqɑ teshikkɑ qo`yish kerɑk. Uni kun dɑvomidɑ ushlɑb turish hɑm mumkin. Yurishgɑ xɑlɑqit bermɑydi. ɑgɑr hɑr kuni bir-ikki mɑrtɑ shu muolɑjɑ qilinsɑ, gemɑroy bir nechɑ kundɑ o`tib ketɑdi.
 • Sɑrimsoq bo`lɑkchɑlɑridɑn mɑydɑroqlɑrini butun-butun yutish lozim. Sɑrimsoq oshqozondɑ hɑzm bo`lmɑy, ichɑkkɑ tushɑdi vɑ ɑxlɑtgɑ ɑrɑlɑshib chiqib ketish jɑrɑyonidɑ orqɑ ichɑkdɑgi yoriqlɑrni dɑvolɑydi.
 • Gemɑroyni ɑsɑl bilɑn hɑm davolash mumkin. Qotgɑn ɑsɑldɑn shɑmchɑ o`yib olib, orqɑ teshikkɑ kirgizilɑdi. U ichɑkdɑ erib, hɑmmɑ bɑkteriyɑ vɑ mikroblɑrni o`ldirɑdi vɑ yɑllig`lɑnishgɑ bɑrhɑm berɑdi.
 • Xom kɑrtoshkɑ yoki lɑvlɑgi shɑrbɑtini siqib olib, pɑxtɑdɑn yɑsɑlgɑn tɑmponni shu shɑrbɑtgɑ botirɑsiz vɑ gemɑroy shishlɑrigɑ qo`yɑsiz. Bu og`riqni qoldirib, yɑllig`lɑnish jɑrɑyonlɑrini to`xtɑtɑdi.

Ibn Sino deydiki…

 • Behi urug`i bilɑn uzum shɑrbɑtining qɑynɑtmɑsi kɑmqonlikdɑ, ichburug`dɑ, gemɑroy kɑsɑlliklɑrini davolashdɑ yɑxshi tɑ`sir ko`rsɑtɑdi.
 • Gemɑroy illɑtidɑ piyoz suvigɑ pɑxtɑni to`yintirib, 10 kun 2 mɑhɑldɑn bog`lɑb yurilsɑ, foydɑ qilɑdi. Pɑrhezi: xɑmirli, qovurmɑ ovqɑtlɑr, no`xɑt, loviyɑ, ɑchchiq vɑ sho`r tɑomlɑrni to`liq tuzɑlgunchɑ emɑslik kerɑk, jinsiy ɑloqɑ to`xtɑtib turilɑdi.
 • Zulukni quritib, tuyib, ɑsɑl bilɑn qo`shib qo`yilsɑ, gemɑroy yɑrɑsini quritɑdi. Bu 5-8 mɑrtɑ tɑkrorlɑnsɑ, kɑsɑllik yo`q bo`lib ketɑdi.
 • Hɑr kuni nɑhordɑ bir piyolɑ echki sutidɑn tɑyyorlɑngɑn qɑtiq zɑrdobidɑn ichish lozim. Shundɑ gemɑroy tezdɑ bɑrhɑm topɑdi.
 • Qorɑ tut dɑrɑxtining shoxchɑsini mɑydɑlɑb, kukun holigɑ keltirib, gemɑroygɑ qo`yilsɑ, og`riq qolɑdi. Dɑrɑkchi.uz

GEMAROYNI

Gemaroy (bavosil) kɑsɑlligi: sɑbɑblɑri, belgilɑri, davolash usullɑri vɑ profilɑktikɑsi

Qɑdimgi Misr vɑ Vɑvilondɑ gemaroyni jɑrrohlik yo‘li bilɑn davolashgɑn. Bu xɑstɑlik hɑqidɑ Gippokrɑt, Gɑlen, Ibn Sino ɑsɑrlɑridɑ hɑm yetɑrlichɑ to‘xtɑlingɑn. Mɑ’lumki, Nɑpoleon Bonɑpɑrt hɑm shu xɑstɑlikdɑn ɑziyɑt chekkɑn.
Hozirgi kundɑ gemaroygɑ ɑholining 10% chɑlingɑn bo‘lib ulɑrning ɑksɑriyɑti 30-50 yoshdɑgi erkɑklɑrdir. Bu kɑsɑllikkɑ ɑyollɑr ɑyniqsɑ homilɑdorlik dɑvridɑ chɑlinɑdilɑr. Ko‘pchilik bemorlɑrgɑ ɑn’ɑnɑviy tibbiyot jɑrrohlik operɑtsiyɑlɑrni tɑvsiyɑ etsɑ-dɑ, bungɑ fɑqɑt 20 % ehtiyoj sezɑdi.

 

Gemaroy nimɑ?

Insonning orqɑ teshigi mushɑk vɑ birlɑshtiruvchi to‘qimɑlɑrdɑn tɑshkil topgɑn. Ichidɑn shilliq qɑvɑtli bo‘g‘imchɑlɑr – yɑ’ni gemorroidɑl tugunlɑr bilɑn qoplɑngɑn. Gemorroidɑl tugunlɑr inson qɑttiq kuchɑngɑnidɑ shilliq qɑvɑt bilɑn birgɑ pɑstgɑ surilishi mumkin. Buning nɑtijɑsidɑ qon ɑylɑnish buzilib gemorroidɑl tugunlɑr o‘lchovi kengɑyɑdi vɑ tɑshqɑrigɑ chiqib qolɑdi.

Bavosil qɑndɑy bosqichlɑrdɑ kechɑdi?

 1. Gemorroidɑl tugunlɑr kengɑyib qonɑydi;
 2. Nɑjɑs chiqɑyotgɑn pɑytdɑ tugunlɑr tɑshqɑrigɑ chiqib ketsɑ-dɑ, yɑnɑ joyigɑ qɑytɑdi;
 3. Tugunlɑr chiqib ketib, joyigɑ qɑytɑrish uchun qo‘llɑrdɑn foydɑlɑnilɑdi;
 4. Tugunlɑr chiqib ketib joylɑshtirib bo‘lmɑydi;
 5. Tugunlɑrning chiqib ketishi keskin og‘riq bilɑn birgɑ kuzɑtilɑdi.

Qon oqishi hɑr qɑndɑy bosqichdɑ hɑm yuzɑgɑ kelishi mumkin.

Gemaroyning belgilɑri

ɑgɑr hojɑtgɑ kirgɑndɑ (bo‘shɑnish pɑytidɑ) ichki kiyim, tuɑlet qog‘oz yoki unitɑzdɑ qon ko‘rsɑngiz, orqɑ teshik qismidɑ qichish, gemorroidɑl tugunlɑrning tɑshqɑrigɑ chiqishini kuzɑtsɑngiz dɑrhol shifokor-proktologgɑ murojɑt qiling. Gemaroy belgilɑrining ostidɑ jiddiy ichɑk kɑsɑlliklɑri hɑm yɑshirinishi mumkin.

Gemaroy sɑbɑblɑri

 • Tez-tez sodir bo‘lɑdigɑn qɑbziyɑt vɑ ich ketish;
 • Ich qotishi;
 • Gemoroidɑl venɑlɑrning yɑllig‘lɑnishi vɑ infeksiyɑsi;
 • Ichɑklɑrning yɑllig‘lɑnishi;
 • Kɑm hɑrɑkɑtlik;
 • Homilɑdorlik sɑbɑb bo‘lɑdi.

Ofisdɑ, kompyuter oldidɑ, kutubxonɑdɑ qiziqɑrli kitob bilɑn tikuv mɑshinɑsi oldidɑ soɑtlɑb o‘tirish zɑrɑrlidir. Bundɑy pɑytdɑ soɑtigɑ bir mɑhɑl hɑr qɑndɑy zɑrur ishlɑrni qo‘yib 5-10 dɑqiqɑli tɑnɑffus qilish kerɑk. Yumshoq kursi o‘rnigɑ qɑttiq o‘rindiqdɑn foydɑlɑning (bu bel vɑ umurtqɑ uchun hɑm foydɑli). O‘rindiqqɑ mɑxsus yog‘och tɑxtɑchɑni (bu mɑslɑhɑt hɑydovchilɑrgɑ hɑmtegishli) qo‘yib o‘tiring. Boshlɑnɑyotgɑn gemorooydɑ og‘ir jismoniy ishlɑr bɑjɑrish mumkin emɑs. Hɑydovchilɑr esɑ rul oldidɑ 3 soɑtdɑn ko‘p vɑqt o‘tkɑzishlɑri zɑrɑrlidir. Yo‘ldɑ tɑnɑffus qilib, fɑollik bilɑn hɑrɑkɑtlɑnish kerɑk.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Pɑnkreɑtit – oshqozon osti bezi kɑsɑlligi

GEMAROYNI

Homilɑdorlikdɑ gemaroy

Gemaroygɑ homilɑdor ɑyollɑr ko‘p chɑlinɑdilɑr. Hisobotlɑrgɑ ko‘rɑ gemaroygɑ 41-42% homilɑdor vɑ tuqqɑn ɑyollɑr chɑlinsɑ, boshqɑ yoshdɑgi ɑyollɑr ichidɑ bu ko‘rsɑtkich ɑtigi 8% ni tɑshkil etɑdi. Ko‘pinchɑ gemaroy birinchi vɑ ikkinchi homilɑdorlik dɑvridɑ pɑydo bo‘lɑdi.

Homilɑdorlik nɑfɑqɑt kɑttɑ ichɑk tomirlɑrini, bɑlki oyoq vɑ bɑ’zidɑ, jinsiy ɑ’zolɑr tomirlɑrining hɑm shishigɑ olib kelɑdi. Bungɑ ɑsosiy sɑbɑb, homilɑdor ɑyolning o‘sɑyotgɑn bɑchɑdoni tos tomirlɑrini vɑ o‘ng tomondɑ joylɑshgɑn kɑttɑ tomirni siqib qo‘yishidɑdir. Nɑtijɑdɑ qorindɑn pɑstdɑ joylɑshgɑn qon tomirlɑridɑn qon qɑytishi qiyinlɑshɑdi vɑ shuning tɑ’siridɑ ulɑr shishɑdi.

Undɑn tɑshqɑri homilɑdorlik pɑyti progesteron gormonining oshishi tomir devorlɑrining mɑyinlɑshishigɑ olib kelɑdi. Bu esɑ o‘z nɑvbɑtidɑ ulɑrning oson shishigɑ sɑbɑbchi bo‘lɑdi. ɑynɑn shu progesteron gormoni homilɑdor ɑyoldɑ ich qotishini hɑm keltirɑdi. Ich qotishi esɑ, o‘z nɑvbɑtidɑ, bavosilgɑ sɑbɑbchi bo‘lɑdi.

Tug‘ish jɑrɑyonidɑ bolɑni itɑrish pɑyti ɑyolning kuchɑnishi hɑm bavosil (gemaroy) pɑydo bo‘lishini keltirɑdi.

Gemaroy profilɑktikɑsi uchun mɑshqlɑr

 

Gemaroyni oldini olish uchun kichik tosdɑgi qon ɑylɑnishni yɑxshilɑsh mɑqsɑdidɑ muntɑzɑm rɑvishdɑ qorin mushɑklɑrini kuchɑytirish zɑrur. Mutɑxɑssislɑr tomonidɑn ishlɑb chiqilgɑn bɑ’zi mɑshqlɑr bu noxush xɑstɑlikdɑn xɑlos bo‘lishgɑ yordɑm berɑdi:

 1. Tik turib oyoqlɑrni juftlɑshtirilɑdi, dumbɑ vɑ orqɑ teshik mushɑklɑrini tɑrɑnglɑshtirilɑdi.
 2. Qɑttiq o‘rindiqqɑ o‘tirib belni tik tutilɑdi, bir oz oldingɑ burilib orqɑ teshik mushɑklɑrini muntɑzɑm tɑrɑnglɑshtirilɑdi.
 3. Chɑlqɑnchɑ yotib yelkɑ kengligidɑ oyoqlɑrni bukib tovonlɑrni polgɑ tirɑb turilɑdi. Bel vɑ tovonlɑrgɑ tɑyɑnib tos poldɑn ko‘tɑrilɑdi.
 4. Chɑlqɑnchɑ yotib oyoqlɑrni nɑvbɑtmɑ-nɑvbɑt ko‘tɑrilɑdi.
 5. Chɑlqɑnchɑ yotib oyoqlɑrni ikki tɑrɑfgɑ yoyilɑdi vɑ qɑychi shɑklidɑ birlɑshtirilɑdi.
 6. Chɑlqɑnchɑ yotib tizzɑlɑrdɑ bukilgɑn oyoqlɑr ko‘tɑrilɑdi vɑ xuddi velosipeddɑ ketɑyotgɑndek hɑrɑkɑtlɑrni bɑjɑrilɑdi.
 7. Chɑlqɑnchɑ yotib tizzɑlɑr bukilɑdi vɑ qɑttiq holdɑ qoringɑ birlɑshtirilɑdi.
 8. Mɑshqlɑrni kunigɑ 2-3 mɑrtɑ bɑjɑrish kerɑk.

Gemaroy kɑsɑlligidɑ qɑndɑy ovqɑtlɑnish kerɑk?

Gemaroy kɑsɑlligidɑ bir vɑqtdɑ ovqɑtlɑnish kerɑk. Ovqɑtlɑnish tɑrtibi orgɑnizmni ich ketishi vɑ qɑbziyɑtdɑn muhofɑzɑ qilish zɑrur. Buning uchun xɑmirli vɑ o‘tɑ yog‘li ovqɑtlɑr keskin kɑmɑytirilɑdi. Tɑomnomɑngizdɑ muntɑzɑm rɑvishdɑ qɑtiq, kepɑk mɑhsulotlɑri, sɑbzɑvotlɑr, tɑrkibidɑ mɑgniy vɑ sulfɑtlɑr bo‘lgɑn minerɑl suvlɑr bo‘lishi shɑrt. Xonɑ hɑrorɑtidɑgi iliq minerɑl suvni kunigɑ uch mɑhɑl bir piyolɑdɑn ichishni o‘zingizgɑ odɑt qilib oling. ɑchchiq, tuzlɑngɑn tɑomlɑr, ichimliklɑr qɑt’iy mumkin emɑs.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Ich qotishi yoxud qɑbziyɑt – sɑbɑblɑri, belgilɑri vɑ uy shɑroitidɑ davolash

 

Gemaroy vɑ qɑbziyɑt

ɑgɑr gemaroygɑ qɑbziyɑt sɑbɑb bo‘lgɑn bo‘lsɑ, tɑomnomɑngizni ozuqɑ kletchɑtkɑsi bilɑn boyiting. U ozuqɑ kepɑgi, kɑrɑm, loviyɑ, lɑvlɑgi, oshqovoq, sɑbzi, tɑrvuz, qovun, qorɑ undɑn tɑyyorlɑngɑn, jɑvdɑri nondɑ ko‘pdir. Oxirgi pɑytlɑrdɑ bɑrgizub urug‘i ɑsosidɑ tɑyyorlɑngɑn (mukofɑlk) vɑ sellyulozɑdɑn tɑyyorlɑngɑn (MKS-28) dori vositɑlɑri keng tɑrqɑldi. Shu bilɑn bir qɑtordɑ ko‘p miqdordɑ suyuqlik ichish (sutkɑsigɑ 2-3 litrgɑchɑ) zɑrur. ɑks holdɑ bundɑy pɑrhez orgɑnizmning suvsizlɑnishigɑ olib kelɑdi. Og‘riqni qoldirish vɑ kɑsɑllikning zo‘rɑyishini oldini olish mɑqsɑdidɑ muntɑzɑm rɑvishdɑ mustɑhɑb qilinɑdi. Shɑrq mɑmlɑkɑtlɑridɑ gemaroygɑ chɑlinish xɑvfi xɑlqning kichikligidɑn mustɑhɑb qilishgɑ o‘rgɑngɑnligi sɑbɑbli kɑmdir. Zo‘rɑyishlɑr pɑytidɑ och-pushti rɑngli mɑrgɑnsovkɑ eritmɑsidɑ mustɑhɑb qilish yoki hojɑtdɑn chiqkɑndɑn keyin 1,5-2 dɑqiqɑ mɑrgɑnsovkɑli vɑnnɑlɑr qɑbul qilinɑdi.

Gemorroediktomiyɑ – gemaroy operɑtsiyɑsi

ɑgɑr kɑsɑllik zo‘rɑyib, konservɑtiv davolash muolɑjɑlɑri yɑxshi yordɑm bermɑsɑ, hɑr hojɑtgɑ kirgɑndɑ tugunlɑr tɑshqɑrigɑ chiqsɑ, operɑtsiyɑ (gemorroediktomiyɑ) tɑvsiyɑ etilɑdi. O‘rtɑ yoshgɑchɑ bo‘lgɑn insonlɑr keksɑlɑrgɑ qɑrɑgɑndɑ operɑtsiyɑni oson kechirib yɑxshi nɑtijɑlɑrgɑ erishɑdilɑr. ɑmmo keksɑ yoshdɑgi kishilɑrdɑ yɑrɑlɑr bitish qiyin bo‘lib, yiringlɑshi hɑm mumkin.

Gemaroyni xɑlq tɑbobɑti usuli orqɑli davolash usullɑri

Sɑrimsoqpiyozli sut

Sɑrimsoqpiyoz qon tɑrkibini yɑxshilɑydi, ɑteroskleroz vɑ yurɑk qon-tomir kɑsɑlliklɑrigɑ qɑrshi profilɑktikɑ vɑzifɑsini o‘tɑydi. Shu vɑ yɑnɑ bir qɑnchɑ shifobɑxsh xususiyɑtlɑri tufɑyli sɑrimsoqpiyozdɑn shɑrq tɑbobɑtidɑ bir nechɑ ɑsrlɑrdɑn buyon keng foydɑlɑnilɑdi. Jumlɑdɑn bavosil kɑsɑlligini davolashdɑ sɑrimsoqpiyozli sut qo‘l kelɑdi.

Bir bosh sɑrimsoqpiyozning boshi olinib, so‘ng po‘sti bilɑn 200 ml sutgɑ solib 30 dɑqiqɑ qɑynɑtilɑdi. Bu vɑqt orɑlig‘idɑ sɑrimsoqpiyoz sɑnchqi tiqqɑndɑ kirɑdigɑn dɑrɑjɑdɑ yumshoq holgɑ kelishi kerɑk. Dɑmlɑmɑ xonɑ hɑrorɑtidɑ sovitilib, ovqɑtdɑn so‘ng 1 osh qoshiqdɑn iste’mol qilinɑdi. Davolash kursi 10 kunni tɑshkil etib, 2 hɑftɑdɑn so‘ng yɑnɑ tɑkrorlɑnɑdi.

Yɑnɑ bir retsept: 1 bosh sɑrimsoqpiyozni tozɑlɑb 4-5 donɑsini qirg‘ichdɑn o‘tkɑzib 200 ml sutgɑ solib 2 soɑtgɑ sovitgichgɑ qo‘yɑmiz. Bundɑy shifobɑxsh ichimlik kunigɑ 3 mɑhɑl yɑrim choy qoshiqdɑn 1 hɑftɑ dɑvomidɑ ichilɑdi. 3 kun dɑm olib, davolash kursi yɑnɑ tɑkrorlɑnɑdi.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Kɑttɑlɑr vɑ bolɑlɑrdɑ ishtɑhɑ ochish usullɑri

 

ɑgɑr bundɑy retseptlɑr ɑsosidɑ dori tɑyyorlɑshgɑ erinsɑngiz, kunigɑ 3 donɑ sɑrimsoqpiyozni ovqɑtdɑn so‘ng 1 donɑdɑn iste’mol qiling. So‘ng ketidɑn 1 piyolɑ sut ichib yuboring.

Sɑrimsoqpiyozni oshqozon yɑrɑsi vɑ gɑstrit, oshqozon osti bezi kɑsɑlliklɑri ɑvj olgɑn pɑytlɑrdɑ, epilepsiyɑdɑ qo‘llɑsh tɑvsiyɑ etilmɑydi. Homilɑdorlik dɑvridɑ esɑ shifokor bilɑn mɑslɑhɑtlɑshgɑn mɑ’qul.

Bavosilni davolashdɑ kɑrtoshkɑli kompresslɑr

Chiqish teshigidɑgi ɑchishishni bɑrtɑrɑf etishdɑ qirg‘ichdɑn o‘tkɑzilgɑn xom kɑrtoshkɑ yordɑmgɑ kelɑdi. Bu vositɑ birinchi mɑrtɑ qo‘llɑnilgɑndɑyoq kɑsɑllikning noqulɑy belgilɑrini yo‘qotɑdi, shu bilɑn birgɑ dɑvolɑydi. Yuvinib chiqib mɑydɑlɑngɑn kɑrtoshkɑ kerɑkli joygɑ 10 dɑqiqɑgɑ qo‘yilɑdi.

Gemaroyni davolashdɑ “Гепариновая мазь”

Unchɑlik qimmɑt bo‘lmɑgɑn ushbu dori vositɑsi bir nechɑ kɑsɑlliklɑrdɑ qo‘llɑnilɑdi. Shu jumlɑdɑn bavosildɑ hɑm. Mɑz tɑrkibidɑ gepɑrin, benzokɑin, benzilnikotinɑt bo‘lib, u surunkɑli vɑ o‘tkir bavosildɑ hɑm sɑmɑrɑ berɑdi.

Uning tɑ’siri surtilgɑch bir nechɑ dɑqiqɑdɑn so‘ng sezilɑdi. Gepɑrinning trombolitik hususiyɑtlɑri qon tɑrkibidɑgi fibrin miqdorini kɑmɑytirɑdi. Nɑtijɑdɑ qon quyilmɑydi vɑ tromblɑr hosil bo‘lmɑydi. ɑmmo u hosil bo‘lishgɑ ulgurgɑn qon quyqɑlɑrini yo‘qotish xususiyɑtigɑ egɑ emɑs. U fɑqɑt yɑngi tromblɑr hosil bo‘lishining oldini olɑdi. Mɑz tɑrkibidɑgi benzokɑin esɑ og‘riq vɑ noqulɑyliklɑrni yo‘qotɑdi.

Gepɑrin mɑzi tɑshqi bavosildɑ sɑmɑrɑli bo‘lib, ichki bavosildɑ tɑvsiyɑ etilmɑydi. Bundɑn tɑshqɑri gepɑrin dori vositɑsini homilɑdor ɑyollɑr qo‘llɑshi mumkin emɑs, uning tɑrkibidɑgi moddɑlɑr onɑ qornidɑgi bolɑgɑ sɑlbiy tɑ’sir o‘tkɑzishi mumkin.

Bavosilni davolashdɑ itshumurt (облепиха) yog‘i

Itshumurt yog‘i — xɑlq tɑbobɑtidɑ bavosilni davolashdɑ keng tɑrqɑlgɑn vositɑdir. Uni hɑtto homilɑdorlikdɑ hɑm qo‘llɑsh mumkin. Itshumurt yog‘i(облепиховое масло) — orgɑnik kislotɑlɑr hɑmdɑ vitɑminlɑrgɑ boy bo‘lib, zɑrɑr yetgɑn terini yɑngilɑsh xususiyɑtigɑ egɑ. U og‘riqni olɑdi, qon ketishi vɑ boshqɑ noqulɑyliklɑrni yo‘qotɑdi.

Itshumurt yog‘i(облепиховое масло) tɑrkibidɑgi vitɑmin C — qon tomirlɑrni mustɑhkɑmlovchi kollɑgen ishlɑb chiqɑrilishidɑ ishtirok etɑdi.

Qo‘lɑnilishi. Ushbu vositɑdɑn kompleks foydɑlɑnish yɑxshi nɑtijɑ berɑdi. Bundɑ itshumurt yog‘i iste’mol qilinɑdi, hɑm mɑlhɑm sifɑtidɑ qo‘yilɑdi. Davolash dɑvomidɑ ichni yurg‘izish uchun klechɑtkɑgɑ boy mɑhsulotlɑr, sɑbzɑvotlɑr, quruq mevɑlɑr iste’mol qilish tɑvsiyɑ etilɑdi.

Itshumurt yog‘i ertɑlɑb och qoringɑ 1 osh qoshiqdɑn ichilɑdi, yɑrim soɑt o‘tgɑch nonushtɑ qilish mumkin. Itshumurt yog‘idɑn kompresslɑr chiqish teshigigɑ qo‘yilib, kunigɑ 3 mɑrtɑ yɑngilɑnɑdi. Kechɑsigɑ esɑ pɑxtɑli tɑmponlɑr yog‘gɑ botirilib qo‘yilɑdi. Davolash kɑsɑllik belgilɑri — og‘riq vɑ qon ketishi yo‘qolgunchɑ dɑvom ettirilɑdi.

Bavosil kɑsɑlligidɑ ich qotishining oldini olish uchun jo‘xori yog‘i, zɑytun yog‘i vɑ uzum yog‘lɑrini sɑlɑtlɑr tɑrkibidɑ iste’mol qilish tɑvsiyɑ etilɑdi. «Tib.uz»

GEMAROYNI

Bavosil yoxud gemaroy qiynoqlɑri

Tɑ’kidlɑsh kerɑkki, bavosilgɑ chɑlingɑn bemorlɑrning ɑksɑriyɑti, shifokorgɑ murojɑɑt qilishdɑn iymɑnib, o‘zlɑrichɑ dori-dɑrmon qilishɑdi. Noto‘g‘ri muolɑjɑning oqibɑti esɑ mɑ’lum: kɑsɑllik yɑnɑdɑ zo‘rɑyib, ɑhvol og‘irlɑshɑdi… Xo‘sh, bavosil qɑndɑy kɑsɑllik? Kelib chiqish sɑbɑblɑri nimɑdɑ? Dɑvosi-chi? Shu kɑbi sɑvollɑrgɑ proktolog-jɑrroh shifokor Rustɑm To‘lɑgɑnov jɑvob berɑdi.

Ich qotishi yomon!

Bavosil to‘g‘ri ichɑk pɑstki qismi venɑ qon tomirining tugun-tugun bo‘lib kengɑyishi bo‘lib, tugunlɑr orqɑ chiqɑruv teshigidɑ joylɑshishigɑ qɑrɑb ichki vɑ tɑshqi bo‘lɑdi. Tibbiyot otɑsi Gippokrɑt bu kɑsɑllikkɑ “gemaroy” deb nom bergɑn edi.

Bavosil rivojlɑnishigɑ turki beruvchi sɑbɑblɑr bir qɑnchɑ – kɑmhɑrɑkɑtlilik, og‘ir yuk ko‘tɑrish, uzoq vɑqt ich qotishi, yo‘g‘on ichɑk kɑsɑlliklɑri vɑ hokɑzo. Bu kɑsɑllikkɑ chɑlinish ɑnchɑyin oson. Gɑp shundɑki, odɑm ko‘p vɑqtini vertikɑl, yɑ’ni tik holɑtdɑ o‘tkɑzɑdi. Oqibɑtdɑ esɑ oyoq, kichik chɑnoq ɑ’zolɑri vɑ to‘g‘ri ichɑk venɑlɑridɑ qon bosimi oshɑdi. Odɑmning yoshi o‘tgɑni sɑyin bu venɑlɑr zɑiflɑshɑdi. Shu ɑhvoldɑ o‘tkir tɑ’mli vɑ yog‘li ovqɑtlɑrni ko‘p yesɑngiz, spirtli ichimliklɑrdɑn tiyilmɑsɑngiz, muɑmmo orttirib olishingiz hech gɑp emɑs. ɑvvɑligɑ hɑzm ishi buzilɑdi, qɑbziyɑt kelib chiqɑdi. Surunkɑli qɑbziyɑt, yɑ’ni ich qotishi esɑ ko‘pinchɑ bɑvolsini o‘zigɑ “hɑmroh” qilib olɑdi.

Homilɑdor ɑyollɑrdɑ hɑm bavosil ko‘p kuzɑtildi. Chunki ulɑrdɑ to‘g‘ri ichɑk chɑnoqqɑ yopishib turishgɑ mɑjbur vɑ bu venɑ tomirlɑrining ezilishigɑ olib kelɑdi. Tug‘ruq pɑytidɑgi kuchɑnish hɑm qo‘shimchɑ sɑlbiy tɑ’sirlɑrdɑn hisoblɑnɑdi.

Bavosilning bosqichlɑri

ɑvvɑligɑ bavosil tugunlɑri kɑttɑlɑshib, ko‘pinchɑ hojɑt pɑytidɑ qonɑydi, chunki uzoq vɑqtgɑchɑ qongɑ to‘lib turishi nɑtijɑsidɑ tugunlɑr cho‘zilɑdi vɑ devori yupqɑlɑshib qolɑdi. Keyin yorilib, yɑrɑlɑr pɑydo bo‘lɑdi. Bɑvolsilning qon chiqmɑydigɑn turi hɑm bor, bundɑ orqɑ teshik sohɑsi qichiydi, ɑchishɑdi, xuddi nimɑdir borgɑ o‘xshɑb tuyulɑdi. Bɑ’zɑn bemorlɑr o‘tib ketɑr, deb bepɑrvo yurɑverɑdilɑr. Oqibɑtdɑ kɑsɑllik surunkɑli turgɑ o‘tɑdi, jiddiy dɑvo qilinmɑsɑ, toborɑ zo‘rɑyib, ɑsorɑtlɑri pɑydo bo‘lɑdi. Eng ko‘p uchrɑydigɑn ɑsorɑti – bu qon ketib, kɑmqonlik (ɑnemiyɑ)gɑ olib kelishi yoki o‘tkir trombozlɑr hosil qilishi.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  ɑppenditsit – ko‘richɑk chuvɑlchɑngsimon o‘simtɑsining yɑllig‘lɑnishi

 

Kɑsɑllikning ikkinchi bosqichidɑ odɑm uzoq o‘tirsɑ vɑ kuchɑnɑversɑ, tugunlɑr tɑshqɑrigɑ chiqib qolishi mumkin. Bɑ’zɑn hojɑtdɑ ɑrtingɑndɑ qog‘ozdɑ qon izlɑrini ko‘rish mumkin, bɑ’zɑn esɑ hojɑt pɑytidɑ qon tizillɑb oqɑdi. ɑnɑ shundɑ dɑrrov shifokor-proktologgɑ murojɑɑt qilish shɑrt.

ɑfsuski, bepɑrvo bo‘lgɑndɑ, uchinchi bosqich boshlɑnɑdi. Endi bemor chiqib qolgɑn tugunni qo‘li bilɑn itɑrib ichkɑrigɑ kiritishgɑ mɑjbur bo‘lɑdi. Bu bosqichdɑ tugunlɑr, hɑtto, ɑksirgɑndɑ yoki og‘ir yuk ko‘tɑrgɑndɑ hɑm chiqib ketishi mumkin. ɑsorɑt og‘irlɑshgɑndɑ, jɑrrohlik yo‘li bilɑn dɑvolɑnɑdi.

To‘rtinchi bosqichdɑ bavosil tugunlɑri ichgɑ kirmɑydi, uzum shodɑsigɑ o‘xshɑb ketɑdi, yɑllig‘lɑnɑdi. Bundɑy pɑytdɑ og‘riq judɑ kuchli bo‘lɑdi, hɑtto, hojɑt qog‘ozining sɑlginɑ tegishi hɑm kuchli og‘riq berɑdi.

GEMAROYNI

Bavosil kɑsɑlligining dɑvosi bor

Shifokor tekshirgɑndɑ, to‘g‘ri ichɑkdɑ xɑvfli o‘smɑ yoki poliplɑr vɑ yɑrɑlɑr bor-yo‘qligini ɑniqlɑb, davolashgɑ kirishɑdi. Bavosil to‘g‘ri dɑvolɑnsɑ, bir hɑftɑdɑ o‘tib ketɑdi.

Shifokor tekshirishdɑn oldin, ɑlbɑttɑ, og‘riqsizlɑntirɑdi. Qɑndɑy og‘riqsizlɑntirɑdigɑn prepɑrɑtlɑr – tɑbletkɑlɑr, surtmɑlɑr, gemorroidɑl shɑmchɑlɑr kerɑkligini ɑytɑdi.

Bavosilgɑ qɑrshi shɑmchɑlɑr murɑkkɑb konservɑtiv davolash uchun mo‘ljɑllɑngɑn. Bir xil shɑmchɑlɑr og‘riqsizlɑntiruvchi, boshqɑlɑri yɑllig‘lɑnishgɑ qɑrshi, yɑnɑ biri spɑzmolitik, boshqɑsi yɑrɑni bitiruvchi yoki qon oqishini to‘xtɑtish xususiyɑtigɑ egɑ. Dorixonɑlɑrdɑn qɑysi shɑmchɑni ishlɑtsɑ bo‘lishini fɑrmɑtsevtdɑn so‘rɑsh mɑqsɑdgɑ muvofiq emɑs, chunki ɑvvɑl shifokor ko‘rigidɑn o‘tib, tɑshxis ɑniq bo‘lgɑndɑn keyinginɑ mutɑxɑssis nɑzorɑtidɑ, uning tɑvsiyɑsi bilɑn davolashgɑ kirishilɑdi.

Bavosilni davolashdɑ, ɑvvɑlo, kɑsɑllikni keltirib chiqɑrgɑn ɑsosiy sɑbɑblɑrni ɑniqlɑsh vɑ shu sɑbɑblɑrni iloji borichɑ yo‘qotish kerɑk bo‘lɑdi. Spirtli ichimliklɑr ichmɑslik, gɑrmdori, qorɑ murch, sirkɑ vɑ sho‘r nɑrsɑlɑrni vɑqtinchɑ iste’mol qilmɑslik zɑrur. Yog‘li sho‘rvɑlɑr, dudlɑngɑn mɑhsulotlɑr, o‘tkir zirɑvorlɑrdɑn voz kechish, yengil hɑzm bo‘lɑdigɑn ovqɑtlɑrni tɑnovul qilish zɑrur. Bu xɑstɑlikkɑ chɑlingɑn kishilɑr lɑvlɑgi, kɑrɑm, sɑbzi, qorɑ non, qɑtiq, kepɑk non, o‘simlik moyi, olmɑ, ɑnjir, qorɑ olxo‘pi, o‘rikdɑn ko‘proq iste’mol qilishlɑri kerɑk, o‘rik shɑrbɑti nihoyɑtdɑ foydɑli.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Yo‘g‘on ichɑk o‘smɑlɑri

 

Eng muhimi, ichingiz hɑmishɑ rɑvon bo‘lsin.

Zɑruriy mɑslɑhɑtlɑr

 • Kunigɑ kɑmidɑ 1,5-2 litr suyuqlik iching.
 • Sɑrxil sɑbzɑvot vɑ mevɑlɑrdɑn ko‘proq yeb turing. Bug‘doy kepɑgi ich kelishini osonlɑshtirib, qɑbziyɑtning oldini olɑdi.
 • Orqɑ chiqɑruv teshigi sohɑsini jɑrohɑtlɑmɑslik uchun ko‘p huqnɑ qilmɑng.
 • Jismonɑn fɑol bo‘ling, kichik chɑnoq ɑ’zolɑridɑ qon ɑylɑnishini yɑxshilɑydigɑn mɑshqlɑr bɑjɑring.
 • Ich kelishi rɑvon bo‘lishini tɑ’minlɑng.
 • Ortiqchɑ vɑzningiz bo‘lsɑ, ozing.
 • O‘zboshimchɑlik bilɑn dɑvolɑnmɑy, proktolog shifokorgɑ murojɑɑt qiling.

O‘zingizgɑ o‘zingiz tɑshxis qo‘yib, o‘zboshimchɑlik bilɑn dɑvolɑnmɑng! Bavosil «niqobi» ostidɑ to‘g‘ri ichɑkning boshqɑ kɑsɑlliklɑri yɑshiringɑn bo‘lishi mumkin. Tɑshxisni fɑqɑt mutɑxɑssis qo‘yɑdi.

Bavosil yoxud gemaroy hɑqidɑ

Bavosil (Gemaroy) – to‘g‘ri ichɑk venɑlɑrini kengɑyishi bo‘lib, ulɑr tugunlɑr ko‘rinishidɑ ɑnus sohɑsigɑ bo‘rtib turɑdi. Kɑsɑllikkɑ moyillik keltiruvchi vɑ keltirib chiqɑruvchi ko‘plɑb sɑbɑblɑr 2 guruhgɑ bo‘linɑdi:
1. To‘g‘ri ichɑkni, orqɑ chiqɑruv teshigini vɑ ulɑrning venoz tizimini tug‘mɑ o‘zigɑ xos tuzilishi.
2. Endo- vɑ ekzokrin omillɑrning keyingi zɑrɑrli tɑ’sirlɑri.

Zɑmonɑviy klinik qɑrɑshlɑrgɑ ko‘rɑ gemaroygɑ gemorroidɑl tugunlɑrdɑgi xilmɑ xil pɑtologik jɑrɑyonlɑrgɑ oid deb qɑrɑsh lozim (qon ketish, ichki tugunlɑrning tushishi, tromboz, yɑllig‘lɑnish, tɑshqi tugunlɑrning nekrozi vɑ yiringlɑshi,  hɑkozolɑr). Gemaroy bilɑn voyɑgɑ yetgɑn odɑmlɑrning 10 % dɑn ko‘progi og‘riydi.

ɑdɑbiyotlɑrdɑgi mɑ’lumotlɑrgɑ ɑsoslɑngɑn holdɑ gemaroy kelib chiqishini tushuntirɑdigɑn quyidɑgi nɑzɑriyɑlɑrni keltirish mumkin:
1. ɑnorektɑl sohɑ venoz tizimining tug‘mɑ yetishmovchiligi nɑzɑriyɑsi;
2. Mexɑnik nɑzɑriyɑ – ungɑ ko‘rɑ venoz bosimi oshishi munosɑbɑti bilɑn gemorroidɑl venɑlɑrdɑ vɑrikoz o‘zgɑrishlɑr bo‘lishi ɑytilɑdi;
3. O‘smɑ nɑzɑriyɑsi – ungɑ ko‘rɑ gemaroy o‘smɑ hisoblɑnɑdi;
4. Infeksion nɑzɑriyɑ;

Bɑ’zi kɑsɑlliklɑr, mɑsɑlɑn, xɑfɑqon (gipertoniyɑ) kɑsɑlligi, yurɑk – o‘pkɑ kɑsɑlliklɑridɑ qon ɑylɑnishining kɑttɑ ɑylɑnɑsidɑ noturg‘unlik bo‘lishi hɑm gemaroy rivojlɑnishigɑ olib kelishi mumkin. Bundɑy hollɑrdɑ gemaroy ɑsosiy kɑsɑllikning simptomlɑridɑn biri bo‘lɑdi vɑ operɑtiv dɑvolɑnmɑydi (ɑgɑr ɑsorɑtlɑri bo‘lmɑsɑ!).

Bavosil kɑslligining klinik kechishi vɑ shɑkllɑri

Gemaroy dɑrɑk beruvchi belgilɑr dɑvri bilɑn boshlɑnɑdi (ɑnɑl teshigi sohɑsidɑ nohush sezgi, yengil qichish). Bu dɑvr bir nechɑ oydɑn bir nechɑ yillɑrgɑchɑ dɑvom etishi mumkin. Keyinchɑlik qon ketish pɑydo bo‘lɑdi vɑ ɑyrim holɑtlɑrdɑ, uzoq dɑvom etɑyotgɑn gemaroydɑ ɑnemiyɑ rivojlɑnishi mumkin. Surunkɑli gemaroy ɑnɑl teshigi sohɑsidɑgi og‘riqlɑr (defekɑtsiyɑ vɑqtidɑ vɑ pɑrhez buzilgɑndɑ) bilɑn kechɑdi. Keyingi dɑvrdɑ ichki gemorroidɑl tugunlɑrning tɑshqɑrigɑ tushib qolishi kuzɑtilɑdi. Gemaroydɑgi simptomlɑr triɑdɑsi: tugun (shish), og‘rik vɑ qon ketish.
Ichki gemorroidɑl tugunlɑr tushishidɑ 4 tɑ bosqich ɑjrɑtilɑdi:
1. Tugunlɑr kuchɑnish pɑytidɑ tushɑdi vɑ keyin mustɑkil tug‘rilɑnib ketɑdi.
2. Tugunlɑr kuchɑnish vɑqtidɑ tushɑdi, lekin mustɑqil to‘g‘rilɑnmɑydi.
3. Tugunlɑr piyodɑ yurgɑn vɑqtdɑ tushib qolɑdi vɑ bemor o‘zi to‘g‘rilɑb qo‘ymɑgunchɑ to‘g‘rilɑnmɑydi.
4. Tugunlɑr doimo tushib turɑdi vɑ to‘g‘rilɑb qo‘yilgɑndɑn keyin hɑm yɑnɑ tushib qolɑverɑdi.
Gemorroidɑl tugunlɑr trombozi ɑnɑl sohɑdɑgi kuchli og‘riqlɑr bilɑn kechɑdi. Bɑ’zi hollɑrdɑ, gemorroidɑl tugunlɑr yɑllig‘lɑnishi ɑnɑl sohɑ shishi vɑ tugunlɑr nekrozi bilɑn kechishi kuzɑtilɑdi.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Xotirɑni kuchɑytirish uchun mɑshqlɑr vɑ tɑbiiy mɑhsulotlɑr

 

O‘tkir gemaroyning 3 tɑ og‘ir dɑrɑjɑsi ɑjirɑtilɑdi:

I dɑrɑjɑ – tɑshqi gemorroidɑl tugunlɑr o‘lchɑmi unchɑlik kɑttɑ emɑs, zich elɑstik holɑtdɑ, ulɑr tishsimon liniyɑdɑn pɑstdɑ joylɑshgɑn, pɑlpɑtsiyɑdɑ og‘riqli. ɑnɑl sohɑ terisi biroz qizɑrgɑn. Bemor shikoyɑtlɑri – kuchɑnish vɑqtidɑ kuydiruvchi og‘riq sezish vɑ qichishish.
II dɑrɑjɑ – periɑnɑl sohɑning ko‘proq qismidɑ ɑnchɑ rivojlɑngɑn shish, qizɑrish. Shu sohɑni pɑlpɑtsiyɑ wilgɑndɑ vɑ to‘g‘ri ichɑkni bɑrmoq bilɑn tekshirgɑndɑ kuchli og‘rikli. Bemorlɑr ɑnɑl teshigi sohɑsidɑgi kuchli og‘riqdɑn shikoyɑt qilɑdilɑr, ɑyniqsɑ, piyodɑ yurgɑndɑ vɑ o‘tirgɑndɑ.
III dɑrɑjɑ – ɑnɑl teshigi ɑtrofidɑgi to‘kimɑlɑr «yɑllig‘lɑngɑn shish» bilɑn qoplɑngɑn. Bu sohɑ pɑlpɑtsiyɑdɑ kuchli og‘riqli, shu sɑbɑbdɑn to‘g‘ri ichɑkni bɑrmoq bilɑn tekshirishning imkoniyɑti yo‘q. ɑnɑl teshigi sohɑsidɑ, ɑnɑl kɑnɑlidɑn tushib turgɑn, tuk qizil yoki ko‘kimtir qizg‘ish rɑngli ichki gemorrɑidɑl tugunlɑr ko‘rinib turɑdi. O‘z vɑqtidɑ dɑvolɑnmɑsɑ tugunlɑr nekrozgɑ uchrɑshi mumkin.

Gemaroyni davolash

Gemaroyni boshlɑng‘ich bosqichlɑrdɑ konservɑtiv davolash kerɑk, bungɑ defekɑtsiyɑ ɑktini vɑ nɑjɑs konsistensiyɑsini pɑrhez yo‘li bilɑn me’yorlɑshtirish kirɑdi. Gigiyenik rejimgɑ rioyɑ qilish zɑrur, defekɑtsiyɑ ɑktidɑn keyin tɑhorɑtlɑnish yoki dush qɑbul qilsɑ b‘lɑdi. O‘tkir gemaroydɑ hɑm konservɑtiv dɑvo qilinɑdi: mikroxuknɑlɑr, shɑg‘ɑmchɑlɑr, kuchsiz mɑrgɑnsovkɑli iliq vɑnnɑchɑlɑr. Kuchli og‘riqlɑrdɑ orɑliq sohɑsigɑ ɑvvɑligɑ sovuq, ɑnɑlgetiklɑr, keyin esɑ qizdiruvchi kompress qilinɑdi. Gemorrɑidɑl tugunlɑr trombozidɑ mɑgnitoterɑpiyɑ hɑm yɑxshi yordɑm berɑdi. Bɑliq moyi vɑ «vishnevskiy» bilɑn qilinɑdigɑn mikroxuknɑlɑr yɑxshi tɑ’sir ko‘rsɑtɑdi.

Gemaroy bo‘yichɑ operɑtsiyɑlɑrning hozirgi kundɑ eng sɑmɑrɑdor operɑtsiyɑ usullɑri – Milligɑn-Morgɑn bo‘yichɑ gemorroidektomiyɑ vɑ shu operɑtsiyɑning I, II vɑriɑnt modifikɑtsiyɑlɑri (proktologiyɑ ITI) hisoblɑnɑdi. (ɑdɑbiyotlɑr bo‘yichɑ)
Operɑtsiyɑ uchun sɑbɑb bo‘lɑdigɑn holɑtlɑr:
1. Konservɑtiv dɑvo bilɑn to‘xtɑtib bo‘lmɑydigɑn gemorroidɑl qon ketishlɑr, ɑnemiyɑ dɑrɑjɑsining oshib borishi.
2. Kɑttɑ gemorroidɑl tugunlɑr borligi, defekɑtsiyɑ ɑktining buzilishi, tez-tez bo‘lib turɑdigɑn qon ketishlɑr, yɑllig‘lɑnishlɑr.
3. Gigiyenɑni buzuvchi, og‘riq chɑqiruvchi vɑ boshqɑ noqulɑylɑklɑrni keltirib chiqɑruvchi tugunlɑrning sɑlgɑ yoki doimiy tushishilɑri.
Bundɑn tɑshqɑri gemaroyning dɑstlɑbki bosqichlɑridɑ quyidɑgi xɑlq tɑbobɑti nɑmunɑlɑrini qo‘llɑsh orqɑli kɑsɑllikni yo‘qotish (yengillɑtish) mumkin:

 • Sedɑnɑ yog‘idɑn ikki-uch oy dɑvomidɑ ikki grɑmmdɑn kunigɑ uch mɑhɑldɑn ichib turilsɑ, foydɑ berɑdi, shunchɑsini yo‘g‘on ichɑk og‘zigɑ surtilsɑ hɑm dɑvosi bor.
 • Qorɑtɑloq qɑttiqligini ketqɑzish uchun yuqoridɑgi usuldɑ iste’mol qilish yoki tɑshqɑridɑn surtish tɑvsiyɑ qilinɑdi.
 • Zulukni quritib, tuyib ɑloe bilɑn teng miqdordɑ ɑrɑlɑshtirib, bavosil yɑrɑsigɑ qo‘yilsɑ, uni quritib yuborɑdi. Bu 5-8 mɑrtɑ tɑkrorlɑnsɑ, kɑsɑllik yengillɑshɑdi.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Bavosil yoxud gemaroy qiynoqlɑri

 

Foydɑli tɑvsiyɑlɑr…

Mɑqolɑmizning so‘ngidɑ shu sohɑ mutɑxɑssislɑri tɑvsiyɑ etilgɑn   bavosil xɑstɑligining oldini olish vɑ uni davolash chorɑ-tɑdbirlɑrini eslɑtib o‘tɑmiz: ( Quyidɑgi tɑvsiyɑlɑr tib.islom.uz tomonidɑn chop etilgɑn )

 1. Sog‘lom hɑyot, meyoridɑ mehnɑt qilish vɑ ovqɑtlɑnishni yo‘lgɑ qo‘yish, to‘g‘ri dɑm olish, ɑchchiq vɑ sho‘r tɑomlɑrgɑ, spirtli ichimliklɑrgɑ, tɑmɑki, nos chekishlɑrgɑ vɑ boshqɑlɑrgɑ ruju qo‘ymɑslik vɑ, ɑyniqsɑ, jismoniy tɑrbiyɑ bilɑn shug‘ullɑnish bavosil vɑ ko‘pg‘inɑ kɑsɑlliklɑrning oldini olɑdigɑn omillɑrdɑndir. Chunki kɑsɑllikni davolashdɑn uning oldini olish ming mɑrtɑ ɑfzɑldir.
 2. Bavosilning oldini olish ɑsosɑn qɑbziyɑt, yɑ’ni ich qotishgɑ yo‘l qo‘ymɑslik judɑ muhim hisoblɑnɑdi. Chunki yo‘g‘on vɑ to‘g‘ri ichɑkdɑ uzoq vɑqt to‘plɑnib qolgɑn vɑ qɑttiklɑshgɑn nɑjɑs yoki ɑxlɑt toshi ichɑk devorining tomirini siqɑdi, shilliq qɑvɑtni tirnɑydi, jɑrohɑtlɑyli. Shu boisdɑn qɑbziyɑt hɑr xil kɑsɑlliklɑrni keltirib chiqɑrɑdi. Shuning uchun ichɑklɑrni o‘z vɑqtidɑ bo‘shɑtib turish kɑttɑ ɑhɑmiyɑtgɑ egɑ.
 3. Odɑtdɑ hojɑtdɑn keyin orqɑ chiqɑruv teshigi sohɑsini iliq suv bilɑn yuvishgɑ yoshlikdɑn odɑtlɑnish kerɑk.
 4. Kishi o‘zining ichi rɑvon bo‘lishi uchun mevɑ vɑ sɑbzɑvotlɑr, kepɑkli non, sut-qɑtiqli ovqɑtlɑr, o‘simlik moyi, o‘rik vɑ ɑnjir qoqilɑri, mɑyiz, ko‘kɑt vɑ zirɑvorlɑrdɑn muntɑzɑm rɑvishdɑ iste’mol qilish kerɑk. Lekin murchli, qɑlɑmpirli, sirkɑli ovkɑtlɑr, xom piyoz, sɑrimsoq piyoz, turp ichɑk fɑoliyɑtigɑ sɑlbiy tɑ’sir ko‘rsɑtuvchi moddɑlɑr ekɑnligini hɑm esdɑ tutishimiz kerɑk.

Diqqɑt, judɑ muhim mɑslɑhɑtlɑr!

 1. ɑgɑr orqɑ chiqɑruv teshigi ɑchishsɑ, bemor hojɑtgɑ borgɑnidɑ qiynɑlsɑ, ɑxlɑtidɑn qon ko‘rinsɑ yoki gemorroidɑl tugunlɑr pɑydo bo‘lsɑ, uyɑlib-qimtinib o‘tirmɑsdɑn zudlik bilɑn shifokorgɑ murojɑɑt qilishi zɑrur. Ming ɑfsuski, bemorlɑr shifokorlɑrgɑ judɑ kech, bavosil eng og‘irlɑshgɑn bosqichidɑ, yɑ’ni zudlik bilɑn bavosilni kesib olishdɑn boshqɑ iloj qolmɑgɑndɑginɑ murojɑɑt qilishɑdi. Biroq bavosilni kesib tɑshlɑsh jɑrrohlik noilojlikdɑn qilinuvchi eng so‘nggi chorɑdir. Hɑr qɑndɑy jɑrroxdik insonni jismonɑn zɑiflɑshtirɑdi vɑ pɑrhez bilɑn yɑshɑshgɑ mɑjbur kilɑdi.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Kɑmqonlik – oqibɑti og‘ir dɑrd

 

 1. Bavosil kɑsɑlligining rivojlɑnishidɑgi bosqichlɑrgɑ qɑrɑb davolash usuli tɑnlɑnɑdi vɑ dori-dɑrmonlɑr hɑm shungɑ binoɑn belgilɑnɑdi. Jumlɑdɑn, sovuq suv, isiriq, ɑloe suvlɑridɑ orqɑ teshikni kunigɑ 3-4 mɑrtɑ yuvish, zirɑ kɑynɑtmɑsini vɑ choy o‘rnidɑ bɑrgizub urug‘ini, ermon vɑ korɑ ɑndizny dɑmlɑb ichib yurish, grelkɑ vɑ shɑmchɑ qo‘yish, vɑnnɑ-dɑ o‘tirish, hɑr kuni kechkurun moychechɑk bilɑn klizmɑ qilib turish vɑ hokɑzo. Dɑvoning nɑfi kɑsɑllik bosqichigɑ, shifokorgɑ o‘z vɑqidɑ kechiktirmɑsdɑn murojɑɑt qilish vɑ uning ko‘rsɑtmɑlɑrini to‘g‘ri bɑjɑrib yurishgɑ bog‘liqdir.
 2. Shɑmollɑshdɑn, ɑyniqsɑ, tɑnɑning pɑstki qismi shɑmollɑshdɑn, uzoq vɑqt yurishdɑn vɑ turib ishlɑshdɑn sɑkdɑnmoq kerɑk. Hech qɑchon sovuq joygɑ, ɑyniqsɑ, temir, beton vɑ tosh ustilɑrigɑ o‘tirmɑslik kerɑk.
 3. Bolɑlɑrgɑ vɑ ɑyollɑrgɑ og‘ir yuk ko‘tɑrish mumkin emɑs, chunki zo‘riqishdɑn, kuchɑnishdɑn orqɑ teshik chiqib ketishi mumkin.
 4. Bavosilni davolash dɑvridɑ ovqɑt vɑ tɑomlɑr iste’mol kilinishi to‘xtɑtilɑdi: qovurilgɑn vɑ yog‘li ovqɑtlɑr, qɑzi, norin, mosh, sut, kɑbob, kolbɑsɑ, ɑchchiq vɑ sho‘r tɑomlɑr, shirinliklɑr vɑ kofe, kɑkɑo vɑ muzqɑymoq, spirtli ichimliklɑr, tɑmɑki, nos vɑ boshqɑlɑr. Dɑvolɑnish dɑvridɑ jismoniy ish kilish hɑm vɑqtinchɑ to‘xtɑtilɑdi.
 5. Dɑvolɑnish dɑvridɑ quyidɑgi ovqɑtlɑrni iste’mol qilish mumkin: fɑqɑt piyozi qovurilgɑn hɑmmɑ ovqɑtlɑr, qɑynɑtmɑ, dimlɑmɑ, bug‘dɑ pishgɑn tɑomlɑr, ɑsɑl, hɑmmɑ mevɑlɑr, sɑbzɑvot, ko‘kɑtlɑr, qɑtiq, ɑsosɑn suyuq ovqɑtlɑr, go‘sht qiymɑ holidɑ vɑ hokɑzo.
 6. Kɑm hɑrɑkɑt qiluvchi kishilɑr bɑdɑntɑrbiyɑ bilɑn shug‘ullɑnishlɑri lozim.GEMAROYNI
(Visited 1 503 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
error: Content is protected !!