POLIZ

POLIZ POLIZ Qovun, tarvuz, bodring, qovoq kabi palak otib o’sadigan ekinlar ekilgan maydon. Odatda poliz ekinlarining palagi ilashib yoki yerda yotib o‘sadi. Bu ekinlar issiqsevar va qurg’oqchilikka nihoyatda chidamli bo‘lib, qadimiy vatani tropik va subtropik mamlakatlar – Osiyo, Afrika va Amerikadir.

davomi

Umurtqa va mushak tizimi

Umurtqa va mushak tizimi Bosh suyakdan to dumg’azaga qadar umurtqa yoylarining bo’rtiklari baquvvat cho’ziluvchan paylar bilan o’ralgan bo’lib, ular hamma umurtqa bo’g’imlari va umurtqalar oralig’idagi disklarni tutashtiradi. Dumg’aza-hovurg’a va horin orasidagi hismlar orqali favhulodda kuchli paylar tizimi o’tadi, ular son va umurtqa asosi o’rtasidagi bo’g’imlarni birlashtiradi. Odam tanasining asosiy og’irligi mana shularga tushadi.

davomi

Umurtqaning tuzilishi

Umurtqaning tuzilishi Inson skeletining hayron qolarli darajadagi o’zagi qanday paydo bo’lgan ekan-a?! Umurtqa – egiluvchan ustun shaklida bo’lib, u bosh suyak asosidan to tosga qadar, dumg’aza (pona shaklida suyakdan o’sib chiqqan beshta murtakli umurtqa bo’g’inlari) va dum suyagi (ukcha katta bo’lmagan uchburchak shaklidagi “dum” suyagidan o’sib chiqqan to’rtta murtakli umurtqa bo’g’imlari)gacha cho’zilgan 24 ta uncha katta bo’lmagan umurtqa pog’onalaridan tashkil topgan.

davomi