Ayg’ir tush

Ayg’ir
Azroil. Azroilni tushda ko’rish ikki narsaga yo’yila  di, birinchisi, agar tush ko’rgan odam baland joyda tur  gan bo’lsa, baland martabaga erishadi, ikkinchisi, agar past joyda turgan bo’lsa, mansabdor bo’lsa, mansabidan ayri  ladi, umri ham tugaydi.
Ayvon. Tushda o’zingizni ayvonda ko’rsangiz, o’ngin  gizda o’ylagan ishlaringiz amalga oshar ekan. Qiz bola ayvonda qallig’i bilan turgan bo’lsa, o’ngida tez orada tur  mushga chmqib, baxt topadi. Buzilgan, vayron ayvonda o’zni ko’rish o’ngdagi omadsizlikka ishora.
Ayiq. Tushingizda ayiqni ko’rsangiz, demak, o’ngin  gizda dushmanlaringiz ustidan g’olib kelar ekansiz.
Aynak. O’zbek tilida aynakni ko’zoynak deydilar, bu esa tildagi xatolikdir. “Ayn” arabchada ko’z degani, “ak” qo’shimchasi qo’shilib ot yasalgan va bu ko’zga taqiladigan uskuna ma’nosini anglatadi. Buo’rinda shuninguchun “ay  nak” deb oldik, azbaroyi tilning sofligi uchun. Tushin  gizda aynak ko’rsangiz, hayotingzda noma’lum odamlar sa  bab bo’lib hayotingizda o’zgarishlar bo’ladi. Aldoqchi odam  lar sizning ishonuvchan ekanligingizdan foydalanib qoladilar. Aynakning sinishini tushida ko’rgan ayol eri  dan ajrashib, zino yo’liga kiradi. Muhofaza aynakni tushda ko’rish yomon odamlarning qudratidan ogohlantira  di. Agar qiz bola muhofaza aynagini ko’rsa, o’ngida uni yo’ldan ozdiradigan yolg’on gaplarga ishonar ekan. Tushin  gizda aynak taqsangiz, o’ngingizda xira odamlarga duch ke  lasiz. Agar qiz bola qallig’ining aynak taqqanini ko’rsa, o’ngida o’rtada yo janjal chiqadi yoki ajrashadilar.
Ayub alayhissalom. Tushda Ayub alayhissalomni ko’rish tashvish, notinch bo’lish, juftining bemor bo’lishi va key  inchalik sog’ayishiga ishoradir. Shuningdek, bunday tush  ni ko’rgan kishiga sabr bardoshdan ham darak beriladi. Umu  man tan sihatligiga ishora bo’ladirgan tushdir.
Ayg’ir. Tushingizda ayg’ir ko’rsangiz, yaqin kelajakda

(Visited 260 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment